บุคคลที่มาสมัครต้องรับเงื่อนไขได้ดังนี้

 1. พนักงานต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 2. ห้ามมีรอยสักนอกร่มผ้า ตามจุดทีกำหนดดังนี้

ตำแหน่ง: TECHNICIAN
แผนก: PRODUCTION MACHINING
คุณสมบัติ:

 • เพศ ชาย อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิ ปวส.สาขาช่างกลโรงงาน ช่างอุตสาหกรรมหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านเครื่อง CNC
 • สามารถเปลี่ยนใบมีด ติดตั้งใบมีดได้
 • พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้พอสมควร
 • สามารถเดินทางมาทำงานด้วยตนเองได้
 • สามารถทำงานล่วงเวลาและทำงานกะได้

*รับสมัครตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2561 เป็นต้นไป

ตำแหน่ง: พนักงานฝ่ายควบคุมคุณภาพ
แผนก: QUALITY ASSURANCE (QA)
คุณสมบัติ:

 • เพศ ชาย / หญิง
 • อายุ 22-35 ปี
 • วุฒิ ม.6 ปวช. ปวส.
 • สามารถใช้เครื่องมือวัดได้ จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 • สามารถเดินทางมาทำงานด้วยตนเองได้
 • สามารถทำงานล่วงเวลาและทำงานกะได้

*รับสมัครตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2561 เป็นต้นไป

ตำแหน่ง: พนักงานฝ่ายผลิต
แผนก: PRODUCTION MACHINE
คุณสมบัติ:

 • เพศ ชาย / หญิง
 • อายุ 18-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ม.3
 • มีประสบการณ์ทำงานกับเครื่อง CNC จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้เครื่องมือวัดได้ จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 • สามารถเดินทางมาทำงานด้วยตนเองได้
 • สามารถทำงานล่วงเวลาและทำงานเข้ากะได้

*รับสมัครตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2561 เป็นต้นไป

ตำแหน่ง: PRODUCTION CONTROL AND PLANNING SUPERVISOR
แผนก: PRODUCTION CONTROL
คุณสมบัติ:

 • เพศ ชาย / หญิง
 • อายุ 30-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ทำงานทางด้าน Planning, Production Control อย่างน้อย 2 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรมการจัดการ เช่น Oracle, A.S.I.A หรืออื่นๆ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้
 • สามารถเดินทางมาทำงานได้ด้วยตนเอง

*รับสมัครตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2561 เป็นต้นไป